BEROEPSOPLEIDING TOT PSYCHOMOTORISCH KINDERTHERAPEUT (IN OVERGANGSFASE)

 

Doel is het opleiden van professionals op hbo-niveau volgens de principes van de Psychomotorische Kindertherapie.

 

Tot de opleiding Psychomotorische Kindertherapie worden studenten toegelaten die in het bezit zijn van minimaal een afgeronde HBO opleiding die aansluit op de doelstellingen van de opleiding PMKT.

 

Dit betreft onder andere opleidingen op:

  • Pedagogisch en agogisch gebied (PABO, SPH, ALO, MW);
  • Therapeutisch terrein (WO orthopedagogiek, muziektherapie, initiële opleiding PMT, drama- dans- of speltherapie);
  • Paramedisch vlak (fysiotherapie, oefentherapie Cesar of Mensendieck, ergotherapie, logopedie);
  • Medisch vlak (WO psychologie);

 

De student moet over een goede beheersing van de Nederlandse taal beschikken, zowel schriftelijk als mondeling (hbo-niveau).
Daarnaast is enige werkervaring vereist, bij voorkeur met kinderen.
Tot werkervaring kunnen ook stages en vrijwilligerswerk gerekend worden.

 

PMKT is een lichaams- , bewegings- en ervaringsgerichte opleiding. Wil je studeren aan de opleiding maar zijn er bijzondere omstandigheden dan is het aan te raden om dit vooraf te bespreken. Heb je fysieke en/of psychosociale beperkingen en heb je twijfels of de opleiding geschikt voor je is, neem dan contact op met de manager.

 

De opleiding start jaarlijks in augustus of september en loopt tot en met juni. De lessen starten om 9.30 uur en eindigen om ongeveer 16.30 uur. In het eerste studiejaar is het volgen van een aantal leertherapie-sessies (buiten de colleges om) verplicht. De leertherapie biedt de student aanknopingspunten voor het formuleren van persoonlijke leerdoelen ten aanzien van therapeutische vaardigheden. Bovendien geeft het zicht op het toekomstig beroepsmatig handelen.


In de eerste twee studiejaren vinden de colleges plaats op zaterdag, in principe iedere twee weken. Ook vinden er in de eerste twee studiejaren diverse praktijkopdrachten met kinderen plaats.

 

In het derde studiejaar vindt de beroepsvormende periode plaats (stage) en wordt de scriptie geschreven. De opleiding biedt een gesuperviseerde stage in het werkveld van tenminste 50 uren therapie verdeeld over minimaal twee kinderen. De stageplaatsen worden in principe aangeboden door de opleiding PMKT maar kunnen ook zelfstandig worden gekozen, op voorwaarde dat de betreffende instelling voldoet aan de stage-eisen. Het stageverslag vormt een deel van het eindwerkstuk.


In het stagejaar vinden tien maandelijkse begeleide intervisiebijeenkomsten gecombineerd met vakinhoudelijke werkbegeleiding plaats op de opleidingslocatie.


Elk studiejaar is in lesblokken verdeeld. Na elk lesblok worden kennis, inzicht en vaardigheden getoetst. Bij een positieve beoordeling kan de student de opleiding vervolgen.

 

De driejarige opleiding PMKT kenmerkt zich door kleinschaligheid met veel persoonlijke aandacht voor de student.

 

Om aan tentameneisen, studie- en stageopdrachten te kunnen voldoen, moet de student – buiten de leszaterdagen om - rekenen op minimaal 6 studie-uren per week.

 

De opleidingskosten bedragen voor alle jaren € 3460. De opleidingskosten kunnen worden verhoogd met een jaarlijkse indexering (CBS).


In het derde jaar is het collegegeld inclusief scriptiebegeleiding, supervisie (11x) en examenkosten.


Bij aanmelding dient € 100 inschrijfgeld te worden voldaan.


Bijkomende kosten:
Boeken en lesmateriaal: eerste jaar ongeveer € 400; tweede jaar ongeveer € 300; derde jaar ongeveer € 100.


Drie tot vijf sessies leertherapie in het eerste studiejaar (indicatie € 60 tot € 90 per uur).


Onderwijskosten zijn fiscaal aftrekbaar.

 

Betalingsmogelijkheden:

Betalen kan ineens of in 10 termijnen. U kunt dit op het inschrijvingsformulier aangeven. Bij betaling ineens moet het volledige bedrag in een keer worden voldaan. Uitsluitend in het eerste jaar geldt voor de studenten een korting van €150,00.

Als uw werkgever de opleiding betaalt is alleen betaling in één keer mogelijk zonder korting.

 

Collegegelden worden ineens of in 10 termijnen geïncasseerd via een automatische incasso waarvoor de student akkoord geeft bij inschrijving. Bij betaling in tien maandelijkse termijnen wordt het collegegeld in tien gelijke bedragen verdeeld.

Wanneer de werkgever het collegegeld vergoed, kan de student dit aangeven op het inschrijfformulier en wordt in de maand juli een factuur naar de werkgever gestuurd.

Het bedrag dient uiterlijk op 1 augustus voorafgaand aan het naderende studiejaar te worden voldaan.

 

NB. Bij overschrijding van de genoemde termijnen is de student met ingang van de bewuste termijnen in gebreke en zijn vanaf die datum administratiekosten verschuldigd zonder dat daarvoor een schriftelijke ingebrekestelling nodig is.

 

Afgestudeerden zijn onder andere werkzaam in het (speciaal) onderwijs, jeugdzorg, bewegingsonderwijs, ambulante hulpverlening of in een eigen praktijk.

 

Het programma van de opleiding is in vakken verdeeld.


Vakken eerste studiejaar:
Psychomotoriek; neurobiologie; ontwikkelingspsychologie; sensomotoriek; bewegingsgerichte interventies; focussen; beleving en beweging; creatieve methodieken en middelen; muzikale therapeutische vaardigheden; gespreksvaardigheden met kinderen; therapeutische vorming; leertherapie; start portfolio.


Vakken tweede studiejaar:
Orthopedagogiek & ouderbegeleiding; psychopathologie; PMKT diagnostiek; PMKT in de praktijk; therapeutische vaardigheden; neurobiologie; systemisch denken en werken met gezinnen; seksueel trauma; therapeutische vorming; stage-onderwijs;

 

Elke vak wordt afgesloten met een toets. Dit kan zijn een schriftelijk tentamen, een reflectieverslag, een presentatie, werkstuk of project.

 

Vakken derde studiejaar:
Begeleide intervisie; neurobiologie; vakinhoudelijke werkbegeleiding; supervisie; stage; scriptie en begeleiding; presentatie afstuderen.

 

Het uitgebreide en volledige curriculum is te vinden in de studiegids. De studiegids is op te vragen bij het secretariaat.

 

Belangstellenden die behoefte hebben aan een persoonlijk informatief gesprek ter oriëntatie, kunnen contact opnemen met de manager van de opleiding:
LinkedIn icon zw 14x14Myrna Ouderkerk
Telefoon 06-19013919 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

fotolia 100739842bew

  • Scholingen sluiten aan
  • Onderbouwing van onze scholingen
  • Scholingen zijn ervaringsgericht
  • Scholingen zijn praktijkgericht
  • Scholingen zijn kindgericht

 

INSCHRIJVEN

 

Schrijf je hier in voor Leergang A.

 

Schrijf je hier in voor Leergang B en/of losse modules